Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Svetnice.cz je server určený k zprostředkování nákupu a prodeje ručně vyráběných autorských předmětů a děl (dále „zboží“) mezi uživateli serveru – registrovaných i neregistrovaných kupujících a registrovaných prodejců.

Provozovatelem servru Svetnice.cz je Ing.Stanislav Bobřík, Radkovice 32, 334 01, Česká republika, IČO: 61829455, (dále jen provozovatel).

Kontakujte nás na info@svetnice.cz

Užíváním a registrací na internetovém portálu Světnice.cz dává uživatel (registrovaný i neregistrovaný) souhlas s těmito podmínkami.

Svetnice.cz není prodejcem předmětů a děl prezentovaných prodávajícími na serveru www.svetnice.cz (dále „Svetnice.cz), ale pouze zprostředkovatelem tohoto prodeje.


Nakupovat na serveru Svetnice.cz může registrovaný i neregistrovaný kupující. Prodávat zboží smí pouze registrovaný prodávající.

Registrace


Podmínkou zprostředkování prodeje zboží nebo jeho koupě prostřednictvím serveru Světnice je souhlas s touto smlouvou a bezplatná registrace uživatele.

Uživatel, který je fyzickou osobou nebo volným sdružením fyzických osob zastupovaných jednou osobou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, plnou adresu (stálou či přechodnou), e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno a heslo.

Uživatel, který je právnickou osobou, uvede své obchodní jméno (název), IČ, sídlo, e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení osoby, které za něj jedná, uživatelské jméno a heslo. Uživatel je povinen provozovatele serveru Světnice informovat o změně kteréhokoliv z těchto údajů (opravou těchto údajů v sekci Osobní informace a Fakturační informace) a udržovat tyto údaje aktuální.

Provozovatel je oprávněn poskytnout prodávajícímu či kupujícímu nezbytné údaje o protistraně (z důvodu zaslání zboží, jeho reklamace apod.), včetně jeho jména a příjmení, obchodního jména (názvu), telefonního čísla, místa trvalého či přechodného pobytu, sídla.

Uživatelé mají přístup ke svým údajům a mohou je měnit. Uživatelé jsou také oprávněni zažádat o jejich odstranění z databáze po ukončení činnosti na serveru Světnice.

Registrace se ověřuje pomocí automaticky zasílaného e-mailového potvrzení. Registrace, které nejsou takto potvrzeny, jsou nefunkční a neplatné. Potvrzením registrace je uzavřena smlouva mezi provozovatelem serveru Světnice a uživatelem.

Registrace je vždy vázána na konkrétního uživatele a její převod na jinou osobu není bez souhlasu provozovatele serveru povolen.Registrovaný uživatel zodpovídá za pravdivost svých údajů při registraci a je povinen udržovat tyto údaje ve svém profilu aktuální.

Prodávat zboží na Svetnice.cz smí pouze registrovaní uživatelé.
Potvrzením registrace se uživatel zavazuje k dodržování podmínek užívání.

Nákup zboží

Nakupovat zboží na Svetnice.cz mohou registrovaní i neregistrovaní kupující.

Kupující si je vědom, že provozovatel není prodejcem nabízeného zboží a neodpovídá nijak za jeho kvalitu.
Kupující se objednáním zboží na Svetnice.cz (vložením zboží do košíku a následným odesláním objednávky prodejci/prodejcům) zavazuje ke splnění platebních podmínek určených prodávajícím/prodávajícími, v případě že objednávka je prodávajícím/prodávajícími akceptována (úplně nebo částečně). Kupující rovněž objednáním zboží akceptuje dodací podmínky určené prodávajícím/prodávajícími a zavazuje se uhradit příslušné poštovné.
Odesláním objednávky prodávajícímu kupující pouze informuje o zájmu o nabízené zboží.

V případě, že prodávající akceptuje pouze část objednávky, kupující je povinen uhradit pouze tuto část.
Kupující neplatí provizi za zprostředkování prodeje provozovateli. Kupujícím je zakázáno vyzývat prodávajícího k uzavření obchodů mimo server Svetnice.cz, či je jinak kontaktovat za účelem porušení podmínek užívání.

Prodej zboží

Prodávat zboží na Svetnice.cz smí pouze registrovaní prodávající.

Prodávajícím může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba se sídlem v České republice nebo na Slovensku, za kterou jedná fyzická osoba.
Prodávající uveřejňuje zboží k prodeji prostřednictvím internetové šablony k tomu určené. Prodávající je povinen při vkládání zboží na server uvést všechny požadované informace k nabízenému zboží.
Prodávající odpovídá za autentičnost fotografií zboží, které nabízí k prodeji a za pravdivost jeho popisu a začlenění do relevantní kategorie zboží. Prodávající musí mít právo k užití těchto fotografií dle platných právních předpisů České republiky.
Prodávající má možnost aktualizovat nabídku svého zboží (popis, počet kusů apod.), jako i odstranit zboží z nabídky
Prodávající se zavazuje nijak nezveřejnit své kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail apod.) za účelem přímého kontaktu s kupujícím ani nijak jinak nabádat k uzavření obchodu mimo server Svetnice.cz.
Prodávající je povinen po obdržení objednávky tuto objednávku potvrdit nebo odmítnout v celé výši nebo její část, a to nejpozději do 7 kalendářních dní od odeslání objednávky kupujícím.

Prodávající je povinen uvést plnou cenu za zboží včetně DPH, za kterou je ochoten zboží prodat. Z této konečné ceny se vypočítá provize. Cena zboží musí být přiměřená k podstatě nabízeného zboží z hlediska pracnosti, použití materiálů apod.

Přijetím objednávky vzniká prodávajícímu povinnost postupovat dle předem stanovených pokynů a vyexpedovat zboží po zaplacení objednávky (v případě dobírky po obdržení objednávky) bez zbytečného odkladu.

Zakázané zboží,služby a jiné

Prodávající i Kupující mají zakázáno uveřejňovat osobní, kontaktní nebo jiné identifikační údaje (kromě nicku a jména a příjmení) na Světnici, tedy i v blogu a ve vnitřní poště.

Prodávající i Kupující mají zakázáno na Světnici (tedy i na blogu, profilech, ve vnitřní poště) vkládat jakékoli webové odkazy, s výjimkou odkazů na jiné webové stránky v rámci Světnice.

Prodávající i Kupující mají zakázáno vnitřní poštou Světnice zasílat hromadné zprávy, jakož i reklamní informace, nebo jiné zprávy obvykle klasifikované jako spam (nevyžádaná pošta).

Kupující, Prodávající, každý samostatně prohlašuje, že souhlasí s tím, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje pro účely plnění smluvního vztahu mezi ním a Provozovatelem v souvislosti s užíváním Světnice.

Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pokud: - Prodávající nebo Kupující porušil povinnost vyplývající mu ze Smlouvy, těchto Podmínek nebo z platných právních předpisů; - Prodávající nebo Kupující jedná způsobem ohrožujícím nebo poškozujícím Provozovatele nebo provoz Světnice; - Jednáním či opomenutím Prodávajícího nebo Kupujícího došlo k poškození nebo ohrožení ostatních Uživatelů.

Provozovatel odešle oznámení o odstoupení Prodávajícímu nebo Kupujícímu vnitřní poštou Světnice nebo emailem na jeho poslední známou emailovou adresu. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení Prodávajícímu nebo Kupujícímu. Odstoupením se Smlouva ruší s účinky ke dni doručení oznámení o odstoupení, s výjimkou tohoto ustanovení a těch dalších ustanovení Smlouvy, která mají dle dohody smluvních stran přetrvat i po ukončení účinnosti Smlouvy. Obdobně se použije toto ustanovení i na ukončení Registrace ze strany Provozovatele vůči Prodávajícímu či Kupujícímu. Provozovatel neodpovídá za škodu, která vznikla nebo hrozí Uživateli, Prodávajícímu nebo Kupujícímu nedostupností Světnice, vadným nebo omezeným provozem Světnice, poškozením nebo ztrátou jejich dat.

Na Světnici je zakázáno prezentovat („Zakázané zboží a služby“): 1.1. zboží a/nebo služby 1.1.1. které není zbožím originálně a vlastnoručně vyrobeným Prodávajícím nebo Seskupením tvůrců. Úprava zboží vyrobeného třetí osobou, není považována za originální, vlastnoručně vyrobený výrobek a tento nesmí být na Světnici prezentován; 1.1.2. které je sestavené z průmyslových polotovarů a nevykazuje známky kreativity duševní a umělecké. Je zakázáno vydávat takové zboží za originální zboží; 1.1.3. má-li být pouze přeprodáváno (s výjimkou použitého vintage Zboží, které je prezentováno v souladu s těmito Podmínkami); 1.1.4. které nejsou realizovány přímo Prodávajícím služby. Služby realizované subdodavateli nesmí být prezentovány na Světnici; 1.1.5. jehož prodeji, resp. jejichž poskytnutí, brání omezení vyplývající ze závazkového vztahu, ze soudního, rozhodčího nebo správního rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné správy, nebo z platných právních předpisů (např. nemá-li Prodávající oprávnění k prodeji daného zboží nebo poskytování služby, podléhá-li prodej zboží nebo poskytování služby zvláštnímu schválení ze strany orgánu veřejné správy, které nebylo získáno); 1.1.6. jejichž nabízení, prezentace či propagace i) vyžaduje zvláštní povolení, souhlas nebo splnění oznamovací povinností, a/nebo ii) je v rozporu s platnými právními předpisy, soudním, rozhodčím nebo správním rozhodnutím nebo jiným opatřením orgánu veřejné správy nebo dobrými mravy; 1.1.7. pornografického a/nebo erotického charakteru, jakož i zboží nebo služby podporující nebo propagující násilí, anebo hnutí, které směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob;

1.1.8. které by porušily zákonná práva Provozovatele, ostatních Uživatelů nebo třetích osob (např. autorů fotografických, hudebních, literárních, výtvarných nebo jiných uměleckých děl nebo průmyslových a jiných chráněných vzorů);

1.1.9. které jsou již na Světnici prezentovány (to se nevztahuje na prezentování více kusů stejného Zboží, nebo opakované nabídky stejné Služby, v rámci jedné nabídky jednoho Prodávajícího);

1.1.10. warez charakteru;

1.1.11 alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, žíraviny a jedy, farmaceutické výrobky, zbraně, jejich části a střelivo, výbušniny, jaderný a zvláštní štěpný materiál,

1.1.12 falzifikáty obecně.

Zakázané zboží a služby je Provozovatel oprávněn kdykoli odstranit, a to i bez předchozího upozornění Prodávajícího. Prodávající tímto uděluje Provozovateli výslovný souhlas s odstraněním Zakázaného zboží a služby z Prostoru Prodávajícího.

Služby (výjimkou jsou nabídky kategorii Kurzy)

Provize


Výše provize činí 11% z prodejní ceny zboží.
Povinnost uhradit provizi vzniká prodávajícímu v momentě potvrzení objednávky od kupujícího. Provize za jednotlivé položky se načítá a prodávajícímu se vystavuje elektronicky faktura jednou měsíčně. Minimální provize za jednu položku činí 1 korunu českou.
V případě, že kupující nezaplatí cenu za objednané zboží a z tohoto byla započítána provize, je prodávající povinen neprodleně kontaktovat provozovatele. V takovém případě se provize z nezaplacené objednávky v případě uznání ze strany provozovatele stornuje.
Splatnost faktur za provize je uvedena na faktuře. Za den zaplacení se považuje den připsání částky provize na účet provozovatele.
Provozovatel si vyhrazuje právo uplatnit penále ve výši 0,5% z celkové fakturované částky za každý den opoždění platby. Provozovatel je oprávněn rovněž vymáhat dlužnou částku soudní cestou.

Práva a povinnosti provozovatele


Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registraci existujícím uživatelům, případně ji nepovolit novým zájemcům, a to i bez udání důvodu. Provozovatel se nezavazuje k uchováváním všech uživatelských dat na serveru Svetnice.cz.
Provozovatel nijak nezodpovídá za případné spory mezi kupujícím a prodávajícím.
V případě sporu je provozovatel oprávněn, nikoli povinen poskytnout kupujícímu či prodávajícímu údaje o protistraně.
Provozovatel má právo kdykoli odstranit zboží ze systému a to i bez udání důvodu.
Provozovatel má právo disponovat s vloženými fotografiemi uživatelů k propagačním účelům Svetnice.cz.

Neprodejní sekce


V neprodejní sekci určené pro komunikaci mezi prodejci a kupujícími je zejména zakázáno:
Zveřejňování nebo umožňování dohledání přímých osobních údajů (telefonní číslo, adresa, e-mail);
Zveřejňování odkazů na web, facebook, nebo jiné komunitní servery;
Vkládání reklam, nebo odkazů reklamního charakteru;
Uveřejňovat komentáře, které by mohly mít protiprávní charakter.
Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv smazat nevhodné příspěvky a to i bez udání důvodu.

Ochrana osobních údajů


Provozovatel zachází s veškerými informacemi uvedenými uživateli při registraci ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je oprávněn je poskytnout pouze za zde uvedených podmínek.
Uživatel uděluje provozovateli souhlas s nakládáním jím zveřejněných údajů v souvislosti s provozem Svetnice.cz a s poskytováním těchto údajů kupujícím a prodávajícím v případě zájmu o nabízené zboží či reklamace a stížnosti na nedodané zboží a v případech, kdy je provozovatel povinen tyto údaje poskytnout na základě zákona.

Závěrečná ustanovení


Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit Podmínky užívání. Provozovatel je povinen oznámit skutečnost, že byly Podmínky užívání změněny a zaslat jejich aktualizovanou verzi prostřednictvím elektronické pošty registrovaným uživatelům. V případě nesouhlasu s aktualizovanou verzi podmínek užívání je uživatel povinen kontaktovat provozovatele do 7 dní od odeslání těchto podmínek provozovatelem.

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, a to bez předchozího upozornění. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu výše provize za uskutečněný prodej.

Na Světnici je zakázáno chování, které je v rozporu s dobrými mravy a s platnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Je zakázáno jakékoliv napodobování grafického ztvárnění serveru Svetnice.cz nebo jeho částí.